top of page

Vedtægter

Kvindehusets vedtægter

§1. Navn og hjemsted.
Foreningens navn er Kvindehuset. Dens hjemsted er Kvindehuset, Gothersgade 37, 1123 København K.
 

§ 2. Foreningens formål.
Huset er et feministisk, separatistisk, socialistisk hus. Ved feminisme forstår vi at magtstrukturer analyseres med en kønsvinkel. Vi kalder den herskende magt globalt og historisk for patriarkat. Kvindehuset arbejder for at bekæmpe diskrimination baseret på køn og seksualitet. Vi ønsker at skabe et separatistisk rum for kvinder og transpersoner med et feministisk omdrejningspunkt, hvor man kan udvikle ideer, tanker og projekter. Kvindehuset skal være et fristed fra samfundets kønnede normer og diskrimination.
 

§ 3. Adgang til Kvindehuset
Til alle arrangementer skal der være adgang for lesbiske, heteroseksuelle og bi-seksuelle kvinder samt transpersoner.

Stk. 1 Alle grupper kan lave private arrangementer, hvor de kun inviterer eksempelvis medlemmer eller venner. Disse arrangementer kan dog ikke være offentligt opslået.

Stk. 2 Mænd kan kun få adgang til huset hvis de skal udføre en praktisk opgave
Stk. 3 Butikken der ligger ud til gaden med egen indgang kan holde åbent for alle køn

 

§ 4. Medlemskab og grupper
Grupper, der har meldt sig som aktivt deltagende på husmøder, er medlemmer af huset. Der skelnes mellem aktive og passive grupper i huset. En aktiv gruppe stiller med minimum en repræsentant til husmøderne eller melder afbud.
En passiv gruppe er en gruppe, der blot lejer sig ind i huset, eller som endnu ikke er optaget som aktiv

 

Stk. 1 grupper bestemmer selv hvem de optager som medlemmer af deres gruppe

Stk. 2 Nye grupper kan optages som aktive grupper, hvis husmødet beslutter det efter vurdering af gruppens formål og arbejde.

Stk. 3 Passive grupper kan bruge huset ved at leje sig ind på de vilkår, der besluttes af husmødet. En ny passiv gruppe skal præsentere sig selv og sit formål til et husmøde.

Stk. 4 Passive grupper kan til enhver tid anmode om at blive optaget som aktiv gruppe med øjeblikkelig virkning på samme husmøde.

Stk. 5 Både aktive og passive grupper skal meddele en mailadresse til husmødet. Stk. 6 Kun aktive grupper kan deltage i beslutninger om husets drift og økonomi.

Stk. 7 Hvis en aktiv gruppe må melde afbud til husmøde, kan gruppen indsende skriftlig argumentation og holdninger til punkter på dagsordenen. Denne inddrages i den konsesussøgende diskussion inden en eventuel afstemning. Der kan ikke afgives skriftlig stemme.

Stk. 8 Alle aktive grupper kan stille forslag til, og deltage i husmøder.

§ 5. Beslutninger
Den sidste torsdag i måneden afholdes husmøde medmindre anden dato aftales. Husmødet er husets besluttende organ. Det er kun på husmøder, der kan træffes beslutninger, som vedrører hele huset. Alle aktiviteter, der vedrører hele huset og ikke kun en enkelt gruppe, skal præsenteres på et husmøde. Det kan være ombygninger, åbent hus m.m.

Stk. 1. Husmødet bestræber sig på at opnå enighed omkring beslutninger på mødet. Når dette ikke er muligt træffes beslutninger ved afstemning med simpelt flertal.

Stk. 2 Alle aktivister i en aktiv gruppe i huset, som møder op på husmødet, har stemmeret og kan stille forslag på husmøderne. En gruppes stemmer kan dog ikke udgøre mere end 1/3 af antal stemmeberettiget.

Stk. 3 Indkaldelser og referat skal udsendes pr. mail senest en uge inden husmødet til alle aktive og passive grupper.

Stk. 4 Forslag, der kan have konsekvenser for andre grupper, skal sendes ud pr. mail senest en uge før.

Stk. 5 En husmødedeltager kan kun afgive stemme for én gruppe

§ 6. Udmeldelse og udelukkelse.
Husmødet kan udelukke personer fra Kvindehuset, når det finder grund hertil. Årsager kan være psykisk og fysik vold eller hærværk. Udelukkelse kan ankes til behandling på førstkommende husmøde. Personer kan til enhver tid selv melde sig ud.

§ 7. Den daglige drift:

Stk. 1. Den daglige drift varetages af driftsgruppen, som vælges på et husmødet. Driftsgruppen kan udgøres af en eller flere personer. Driftsgruppen træffer beslutninger om praktiske løsninger i dagligdagen.

Stk.2. Den daglige drift indebærer indvendig og udvendig drift, kontakt til varmemester, kontaktperson til kommunen mht. bygningsvedligeholdelse. Kontaktperson til kommunen mht. økonomi, bookningsansvarlig for huset, rengøring og vedligeholdelse af cafeen samt koordinerende telefonperson.

Stk. 3 Praktiske opgaver i huset kan i samråd med driftsgruppen udføres af medlemmer af husets grupper.

Stk. 4 En gang om året afholdes en fælles arbejdsweekend for aktive og passive grupper i huset. Denne indkaldes af driftsgruppen.

§ 8. Økonomimøde.
Foreningens højeste myndighed for økonomi er økonomimødet. Økonomimødet afholdes i maj måned. Beslutninger på økonomimødet følger beslutningsproceduren i § 5. Blanke stemmer skal noteres til referat men tæller ikke med

Stk. 1 økonomimødet vælger en økonomiansvarlig

§ 9. Vedtægtsændringer
Der kan indkaldes til møde om vedtægtsændringer, når flertallet på husmødet finder det nødvendigt, eller når mindst en af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom. Husmøder med forslag til vedtægtsændringer skal indkaldes med mindst en måneds varsel. Forslag til nye vedtægter skal udsendes mindst en måned før husmødet hvor de skal behandles.

Stk. 1 Vedtægtsændringer skal vedtages ved simpelt flertal af repræsentanter fra aktive grupper ved to på hinanden følgende husmøder.

Stk. 2 Stemmeberettigede til vedtægtsændringer følger § 5, stk. 2.
Stk. 3 Blanke stemmer noteres men tæller ikke med i optællingen af stemmer.

§ 10. Regnskab
Foreningens regnskabsår går fra 1. april til 31. marts, og senest 14 dage før økonomimødet afgiver den økonomiansvarlige driftsregnskab og status til revisorerne.
Stk. 1. Regnskabet forelægges og vedtages af økonomimødet.

§ 11. Tegningsret.
Foreningen tegnes og forpligtes ved underskrift af den/de økonomiansvarlige. Kun den/de økonomiansvarlige har hæveret til foreningens konto/i. Alle økonomiske dispositioner, der overstiger 5.000 kr. tegnes af foreningen på husmødet. Ingen enkeltpersoner eller grupper udover

den/de økonomiansvarlige og foreningen kan hæfte for foreningen. Ingen medlemmer af foreningen hæfter personligt for de af foreningen pådragne forpligtelser, for hvilke alene formuen hæfter.

§ 12. Valg af revisor
På den ordinære økonomimødet vælges for et år ad gangen en revisorgruppe, der består af en person eller flere. Revisorgruppen skal hvert år i maj måned gennemgå det samlede regnskab. Revisorgruppen har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§13. Opløsning
Stk.1 Foreningen kan kun opløses, når der er konsensus herom.
Stk.2 Hvis foreningen ved opløsning ejer penge, løsøre eller fast ejendom skal sådanne midler, efter at forpligtelser er afviklet, overdrages til et af husmødet valgt velgørende formål, der vedtages på det opløsende husmøde. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

Uploadet 31/10 2019

bottom of page